Назад

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ

ЗБІРНИКА "МОВА ТА ІСТОРІЯ"

(випуски 1–50, 1993–1999 рр.)

Випуск 1. – К., 1993. Тематичний випуск, присвяченій проблемі походження мови

Від редакції. – С. 2.

І.Сунцова. Проблема походження мови. – Ч. І: Від давнини до середини ХІХ століття. – С. 3–10.

Ю.Мосенкіс. Ідея спільного походження мов в українському мовознавстві. – С. 11–18.

Випуск 2. – К., 1993

А.Білецький. Дніпро – Данапріс – Бористенес. – С. 2–5.

М.Сводеш. Походження і розгалуження мови (уривки) / Пер. з англ. – С. 6–14.

Ю.Мосенкіс. Науковий шлях академіка І.І.Мєщанинова (До 110-річчя від дня народження). – С. 15–18.

Випуск 3. – К., 1994

Ю.Мосенкіс. Мистецтво науки або наука мистецтва. – С. 2.

А. Пучков. Гьоте і Габричевський: Життя у мові та культурні кореляції. – С. 3–29.

Випуск 4. – К., 1994

Збірнику рік. – С. 2 обкл.

М.Собуцький. Багаторівнева взаємодія двох підсистем мовної компетенції (латино-романська диглосія: Наварра, ХІІ ст.). – С. 1–4.

Б.Бабич. Рецептивні системи в інтерпретації семантики мовних знаків. – С. 5–6.

Ю.Мосенкіс. Гіпотеза щодо моделі утворення іменних флексій жіночого роду в деяких індоєвропейських мовах. – С. 7–8.

Випуск 5. – К., 1994

М.Собуцький. Все ж таки два чи три? Структура суб’єкта, репертуар субкультур, мовна компетенція Середньовіччя (до постановки проблеми). – С. 1–3.

Ю.Мосенкіс. Порівняльно-історичний метод і питання про лексичні універсалії . – С. 4–7.

Маловідомі документи з історії мовознавства в Україні. – С. 7–8.

Випуск 6. – К., 1995

І.Голубовська. Формалізований аналіз лексичної семантики у світлі концепцій лексичного значення слова. – С. 1–4.

Б.Бабич. Спостереження над прагматикою наукового тексту посттоталітарного суспільства. – С. 5–6.

С.Лучканин. Універсальне й ідіоетнічне в "Румунській граматиці" Дімітріє Євстатієвича Брашов’яну (1757). – С. 7–9.

А.Пучков. До поетики архітектурознавчого тексту. – С. 10–11.

Ю.Мосенкіс. Міфічний час і мовний простір. – С. 12–15.

Молодий ювілей зрілого вченого [А.О.Пучкова]. – С. 16.

Випуск 7. – К., 1995

М.Собуцький. Протистояння "латина – романські мови": кінцева фаза та сумарна періодизація. – С. 1–2.

О.Слободян. До історії розвитку російських острівних говірок старообрядницьких поселень Білокриницької ієрархії. – С. 3–8.

О.Слободян. Акомодація як інструмент функціонального зсуву (До проблем російсько-українських діялектних впливів). – С. 9–11.

Ю.Мосенкіс. "Я" і "ми": Реферат роботи "Українські займенники першої особи у світлі даних зовнішнього порівняння (генетичний аспект)". – С. 12–14.

Р.Кіплінг. Піктська пісня / Пер. з англ. – С. 15.

Випуск 8. – К., 1995

С.Лучканин. Перша друкована граматика румунської мови ("Elementa linguae daco-romanae sive valachicae" 1780) і становлення історико-філологічного кредо Трансільванської школи. – С. 3–7.

І.Голубовська. До проблеми співвідношення значення та поняття, значення та змісту в сучасній лінгвістиці. – С. 8–13.

М.Собуцький. Графічний аналіз дискурсивної й оповідної ритміки середньовічного тексту. – С. 14–15.

Ю.Мосенкіс. "Я не вім: чи була першомова?.." – С. 16.

Випуск 9. – К., 1995. Тематичний випуск, присвячений французькій філології

С.Стельмах. Жорж Бернанос: Невідома зірка французької літератури (Бернанос і неотомізм). – С. 2–3.

С.Лучканин. Граматична теорія модистів (до питання про новаторство середньовічного мовознавства). – С. 4–5.

Ю.Мосенкіс. Французькі дослідження глоттогенезу у XVIII–XX століттях (до питання про підходи). – С. 6–7.

І.Голубовська. Спроба моделювання семантичної парадигми полісеманту на мовному матеріалі французьких тлумачних словників. – С. 8–12.

Випуск 10. – К., 1995

Н.Семчинська. Декілька образних порівнянь до теорії мікросемантики та макросемантики. – С. 3–6.

С.Лучканин. Поетика історизму Володимира Малика (до 75-річчя з дня народження). – С. 7–8.

Ю.Мосенкіс. Нез’ясовані питання генеалогічної класифікації мов. – С. 9–10.

В.Трипуз. Використання середньовічного латиномовного матеріалу українського походження у викладанні латинської мови на відділенні української мови та літератури. – С. 11–13.

І.Голубовська. Співвідношення багатозначності та синонімії в контексті встановлених знакових інваріантів. – С. 14–16.

Випуск 11. – К., 1996

А.Олійник. Деякі випадки вторинної номінації економічних термінів. – С. 3–5.

М.Собуцький. Варіанти впорядкування мовно-культурної функціональної системи перехідного характеру (VI–VIII ст.). – С. 6–7.

І.Михальчук. Семантика межності в змістовому полі закону. – С. 8–12.

І.Плієв. Загадка мудреця. – С. 13–15.

Хроніка. – С. 16.

Випуск 12. – К., 1996

І.Голубовська. Синонімія у вузькому та широкому смислах. – С. 3–5.

О.Камінчук. До характеристики літературознавчої концепції Ролана Барта. – С. 6–13.

Р.-Л.Стівенсон. Вересковий ель / Пер. з англ. – С. 14–16.

Випуск 13. – К., 1996

С.Лучканин. "Румунська граматика" Константина Дяконовича Логи (1822) – підсумковий акорд лінгвістичної концепції Трансильванської школи. – С. 3–4.

Г.Мокрушина. Романо-українські мовні контакти на діалектному рівні. – С. 5–12.

О.Бартко. Методи літературної критики в журналі "Українська хата". – С. 13–14.

Ю.Мосенкіс. Про місце української мови в генеалогічній класифікації мов. – С. 15–16.

Випуск 14. – К., 1996

І.Вазов. Рідна мова / Пер. з болг. – С. 2.

О.Скопненко. Рефлекси *Ы, *І в берестейсько-пинських говірках та питання генези цього ареалу. – С. 3–6.

Т.Цимбалюк. Відображення фонових знань при перекладі фразеологічних одиниць (на матеріалі роману "Дон Кіхот" Сервантеса в перекладі Миколи Лукаша). – С. 7–10.

І.Голубовська. Словникова стаття як основа формалізованого аналізу лексичного значення слова. – С. 11–13.

Ю.Мосенкіс. Зміст форми і форма змісту. – С. 14–16.

Випуск 15. – К., 1996

І.Мельник. Спільна дія рідним словом. – С. 3–9.

Н.Петровська. Частота фонем у початковій позиції слів. – С. 10–15.

О.Геров. Зірки / Пер. з болг. – С. 16.

Випуск 16. – К., 1996

Микола Марр і Україна. – С. 3–5.

Л.Андрієнко. Іменна метафора у бароковій поезії. – С. 6–8.

А.Пучков. Створення міфа як його подолання. – С. 9–13.

І.Михальчук. Два типи дійсності, з якими співвідноситься зміст законодавчих висловлювань. – С. 14–18.

О.Геров. Роди / Пер. з болг. – С. 19.

О.Геров. Справжнє життя / Пер. з болг. – С. 20.

Випуск 17. – К., 1996

Т.Цимбалюк. "...І добрий смак помітний в кожнім слові": Про мовну майстерність перекладів Микола Лукаша. – С. 3–5.

О.Скопненко. Диспалаталізація приголосних перед Е (< Е, Ь) та Iв берестейсько-пинських говірках і проблема генези цього ареалу. – С. 6–7.

І.Голубовська. Актуальні напрями дослідження полісемії. – С. 8–11.

Л.Звонська-Денисюк. Словотвірна семантика девербальних іменників у давньогрецькій мові. – С. 12–15.

О.Геров. Простір і час / Пер. з болг. – С. 16.

Випуск 18. – К., 1996

В.Берковець. Монотоп як тип ритмічної структури українських народних замовлянь лікувального характеру та його суґестивний вплив. – С. 3–4.

І.Голубовська. Прийом ступінчастої ідентифікації як опорний при моделюванні глибинних процесів лексичної семантики. – С. 5–6.

Г.Нога. До питання про мову творів українських мандрівних дяків. – С. 7–8.

Н.Бабире. Аналіз артикуляторної динаміки дифтонгів румунського мовлення (за даними кінорентгенографування). – С. 9–10.

Ю.Мосенкіс. Про дієслово бути. – С. 11–12.

Ю.Мосенкіс. Українська пісня про Довбуша і гіпотетичний ностратичний вірш. – С. 13–14.

П.Славейков. Вітчизна / Пер. з болг. – С. 15–16.

Випуск 19. – К., 1996

Ю.Мосенкіс. "Аріаднину нитку ніхто не порве...". – С. 3.

М.Собуцький. "Мова культури" і позамовна інформативність середньовічних та сучасних текстів. – С. 4–5.

С.Лучканин. "Ідіоетнічне" в "універсальному" – основний інгредієнт історико-лінгвістичної концепції Петру Майора. – С. 6–8.

О.Лефтерова. Різновид цитати у творах С. Оріховського. – С. 9–13.

Ю.Мосенкіс. Із спостережень над етруською ономастикою. – С. 14–16.

Випуск 20. – К., 1996

Ю.Ткачов. Модифікації літературного образу Александра Македонського на українському національному ґрунті. – С. 3–10.

О.Лефтерова. Ремінісценція як засіб формування індивідуально-авторського стилю. – С. 11–13.

С.Стельмах, С.Лучканин. "Життя – не вельми делікатна річ" (2000 років від дня народження Луція Аннея Сенеки). – С. 14–16.

Н.Бабире. Артикуляторна зіставна характеристика дифтонга (’au) румунської і (’av) англійської мов (за даними кінорентгенографування, осцилографування і спектрографування). – С. 17–18.

Бесіда з професором Василем Абаєвим. – С. 19-20.

 

Випуск 21. – К., 1996

П.Вовк. "Учитель, Ірино Петрівно Сунцова...". – С. 2.

О.Лефтерова. Псевдо-цитата як прикмета мовного стилю С. Оріховського. – С. 3–8.

О.Романова. Порівняльний аналіз фонемної структури складів в наукових та публіцистичних текстах та виявлення існуючої залежності між ними. – С. 9–13.

Ю.Мосенкіс. Чеченська міфологія і порівняльне мовознавство. – С. 14–16.

Випуск 22. – К., 1997

І.Гальчук. Історія акцентуації українських іменників з суфіксом -ець. – С. 3–7.

Л.Мудрик. Лексико-синтаксичні особливості одиниць мовленнєвого етикету (на матеріалі поздоровлень у сучасній англійській мові). – С. 8–13.

Ю.Мосенкіс. Кавказ і глотогенез. – С. 14–16.

Випуск 23. – К., 1997

Л.Веклинець. Розвиток української психологічної термінології у 20–30-х роках ХХ століття. – С. 3–10.

Л.Андрієнко. Структура метафори: особливості та закономірності. – С. 11–13.

Ю.Мосенкіс. Досвід реконструкції ностратичної прамови. – С. 14–16.

Випуск 24. – К., 1997

О.Пазинич. Дипломатичне листування як особливий вид дискурсу. – С. 3–8.

А.Зинякова. Наголошення іменників чоловічого роду в "Енеїді" І. Котляревського. – С. 9–13.

С.Лучканин. Загальномовознавчі розвідки Павла Житецького. – С. 14–15.

З перекладознавчих читань. – С. 16.

Випуск 25. – К.,1997

Тяжка втрата для мовознавства [некролог акад. О.С.Мельничука]. – С. 3.

В.Трипуз. Історичні умови та шляхи проникнення латинської мови в Україну. – С. 4–8.

І.Смущинська. Борис Віан та його творчий метод. – С. 9–10.

С.Лучканин. Філологія через історію, історія через філологію (до виходу книги: Gheоrghe Doca. Istoria romвnilor оn dialoguri bilingve-L’histoire des Roumains en dialogues bilingues. – Bucuresti: Editura didacticasi pedagogica, 1995. – 412 p.). – С. 11–12.

А.Пучков. Спостереження над мислеформою ключових термінів філософії Плотіна та Хайдеґґера. – С. 13–16.

Г.Зимовець. Особливості перебігу інтерференції на граматичному рівні. – С. 17–26.

Збірник-ювілянт [до виходу 25-го випуску збірника "Мова та історія"]. – С. 27–28.

Випуск 26. К.,1997.

О.Маловічко. Кавказькі етимології етруської лексики. – С. 3–8.

А.Пучков. До формулювання принципу художньо-пластичної тілесності в контексті античної культури. – С. 9–11.

І.Смущинська. Лексико-семантичні засоби вираження категорії літературного характеру у сучасному французькому романі. – С. 12–13.

Ю.Мосенкіс. Про публікацію листів А.О.Білецького до І.П.Сунцової. – С. 14.

Лист А.О.Білецького до І.П.Сунцової, 25.08.1993. – С. 15.

Лист А.О.Білецького до І.П.Сунцової, 5.03.1994. – С. 16.

Випуск 27. К., 1997.

І.Вазов. Поле (пер. з болг.). – С. 2.

Г.Зимовець. Зміни на лексичному рівні мови, які виникають в результаті міжмовної взаємодії. – С. 3–12.

О.Єрьоміна. Стилістична диференціація складання в латинській мові. – С. 13–15.

Випуск 28. – К.,1997.

І.Мельник. Рідна мова – важливий засіб націоналізації школи і виховання. – С. 3–9.

Ю.Мосенкіс. Олексій Толстой і мовознавство. – С. 10.

Д.Жмундуляк. Рекрутські пісні у фольклорі порубіжжя. – С. 11–13.

Зустрічі з професором Василем Абаєвим. – С. 14–16.

 

Випуск 29. – К., 1997.

Т.Івасишина. Параметри словотвірної синонімії. – С. 3–6.

М.Собуцький. Чи необхідний переклад в мовній ситуації раннього середньовіччя? – С. 7–11.

Л.Ніколаєнко. Складні іменники nomina instrumenti у польській та українській мовах. – С. 12–14.

Ю.Мосенкіс. Кельти і амерінди (штрих до мовної доісторії Європи). – С. 15–16.

Випуск 30. – К., 1997.

А.Пучков. До визначення феномену "світлового стовпа" як магістральної ідеї античної архітектури. – С. 3–-7.

Ю.Мосенкіс. Варіанти реконструкції моногенетичних коренів. – С. 8–9.

Його ж. Прототигрсько-мінойське божество. – С. 10–12.

Його ж. Лінгвістичні студії з середземноморської міфології. – С. 13–14.

 

Випуск 31. – К., 1997.

І.Стоянов. Народно-поетична мова болгар України як джерело художньої майстерності (на матеріалі одного оповідання М. Хаджійського). – С. 3–10.

Ю.Ткачов. Риси байронізму у творах європейських літератур. – С. 11–14.

Ю.Мосенкіс. Середземноморсько-кавказькі ("яфетичні") назви божеств і правителів. – С. 15–16.

Випуск 32.К., 1997.

Почесне звання С. В. Семчинському. – С. 3.

Г.Бикова. Пароніми як засіб гумору і сатири у творчості Володимира Самійленка. – С. 4–10.

Л.Мірошниченко. Жанровий синкретизм морської трилогії У.Голдінга "До кінця землі". – С.11–16.

Ю.Мосенкіс. Докельтський субстрат і Кавказ. – С. 17.

Його ж. Про давній субстрат східного Середземномор’я. – С. 18–20.

 

Випуск 33. – К., 1997.

І.Голубовська. Про національно-мовну образність при перекладі. – С. 3–6.

В.Топіха. Множинність словотвірної мотивації префіксально-суфіксальних дієслів. – С. 7–12.

Ю.Мосенкіс. Деякі лексичні паралелі. – С. 13–14.

Хроніка. – С. 15.

 

Випуск 34. – К, 1997.

В.Поповиченко. "Флористичні" порівняння як засіб створення портретної характеристики персонажів. – С. 3–6.

З.Митяй. Словотвірні засоби вираження неповноти вияву ознаки прикметників. – С. 7–11.

А.Олійник. Деякі приклади антонімії в сучасній українській економічній термінології. – С. 12–13.

В.Журба, Ю.Мосенкіс. Давньобалканські субстрати й Хорватія. – С. 14–19.

В редакції збірника. – С. 20.

 

Випуск 35. – К., 1997.

О.Кушлик. "Аж" – частка і сполучник. – С. 3–6.

В.Шевченко. Походження української лексики на позначення наречених. – С. 7–11.

В.Щербатюк. Особливості прикметникової синонімії в поезіях Ліни Костенко. – С. 12–14.

Б.Шийко, Ю.Мосенкіс. Про деякі проблеми генеалогічної класифікації мов. – С. 15–17.

Семінар з кавказознавства. – С. 18–20.

 

Випуск 36. – К., 1998.

Т.Івасишина. Особливості синонімії словотворних іменникових префіксів. – С. 3–7.

І.Колтуцька. Мова та історичні спільноти народу у концепції А.О.Білецького. – С. 8–11.

Н.Лисенко. Підступні префікси. – С. 12–15.

Б.Шийко, Ю.Мосенкіс. Про проблему походження мови. – С. 16–17.

Ю.Мосенкіс. Про походження докельтського субстрату. – С. 18.

Лист А.О.Білецького до І.Я.Айзенштока, 2.VIII 1938 (Пер. і комент. С.Захаркіна). – С. 19–20.

 

Випуск 37. – К., 1998.

О.Борисенко. Семантика географічного апелятива яма на Черкащині. – С. 3–7.

Г.Куцак. Вияви словотвірної омонімії іменників. – С. 8–11.

Г.Ксенофонтова. Навчання переносу вмінь при вивченні російської мови студентами-іноземцями на підготовчому факультеті. – С. 12–13.

І.Колесникова. Особливості переносного вживання дієслів у наукових та науково-популярних текстах (на матеріалі української та російської мов). – С. 14–15.

Д.Симоненко, І.Чилачава. Про самостійну роботу та позааудиторні заняття як засоби підвищення ефективності навчального процесу на підготовчому факультеті для іноземних громадян. – С. 16–17.

Ю.Мосенкіс. Артикль у мові Фестського диска? – С. 18.

Його ж. Про походження дошумерського населення (до проблеми ідентифікації прототигрської субстратної мови). – С. 19–20.

 

Випуск 38. – К., 1998.

Л.Ніколаєнко. Семантична вмотивованість складних іменників у польській мові. – С. 3–7.

В.Юносова. Варіанти форми орудного відмінника множини іменників у сучасній українській мові. – С. 8–11.

Н.Іваницька. Семантична структура абсолютивних дієслів української мови. – С. 12–16.

Ю.Мосенкіс. Нові етимології. – С. 17–18.

Його ж. Форманти в мові Фестського диска? – С. 19–20.

 

Випуск 39. – К., 1998.

Г.Александрова. Традиції західноєвропейської та російської компаративістики в літературознавчих студіях Миколи Дашкевича. – С. 3–8.

О.Борис. "Книгарь" про переклад та перекладену літературу. – С. 9–15.

А.Пучков. Додаток до Бібліографічного покажчика праць акад. С. О. Жебельова. – С. 16-18.

Ю.Мосенкіс. Походження мінойського позначення суми. – С. 19–20.

 

Випуск 40. – К., 1998.

А.Супрун. Зміна компонентів фразеологічних одиниць (на матеріалі віршованих текстів М. Рильського). – С. 3–9.

В.Тимкова. Семантична природа предикатів якості. – С. 10–14.

Ю.Мосенкіс. Мінойсько-австронезійські типологічні подібності. – С. 15–16.

Його ж. Слово син на Фестському дискові. – С. 17–18.

Його ж. Слово жінка на Фестському диску. – С. 18–19.

Почесне звання А. О. Пучкову. – С. 20.

Випуск 41. – К., 1998.

А.Супрун. Структурно-семантичні перетворення фразеологічних одиниць у творчості М. Рильського. – С. 3–9.

Л.Звонська-Денисюк. Морфонологічні особливості композитних іменників у давньогрецькій мові. – С. 10–14.

О.Маловічко, Ю.Мосенкіс. Про кавказький субстрат у германських мовах. – С. 15–17.

Випуск 42. – К., 1998.

В.Шинкарук. Оцінність як кваліфікативна категорія модусу. – С. 3–6.

А.Пучков. До архітектури давньогрецької містерії: Історіографічний фрагмент та схема дослідження. – С. 7–13.

Ю.Мосенкіс. Південнокритська культова мова. – С. 14.

Його ж. Ще деякі мінойсько-австронезійські паралелі. – С. 14–15.

П’ятирічний ювілей збірника. – С. 16.

Випуск 43. – К., 1998.

Д.Харчіладзе. Синонімія серед італійських композитів VN-структури. – С. 3–8.

Л.Кислюк. Словотвірний потенціал гнізд, мотивованих англіцизмами. – С. 9–14.

Ю.Мосенкіс. Спроба читання критських ієрогліфів (напис на восьмисторонній печатці). – С. 15–19.

Його ж. Про назву кіммерійців. – С. 20.

Випуск 44. – К.,1999.

В.Товстенко. Функціонально-стильова диференціація іменникових суфіксів на позначення особи. – С. 3–7.

В.Шинкарук. Модуси із загально- і приватнооцінними значеннями. – С. 8–11.

А.Олійник. Найтиповіші сполучення ретермінологізованих омонімів. – С. 12–13.

О.Неділько. До питання про контрастивну характеристику логічного наголосу в українській та німецькій мовах. – С. 14–17.

Л.Авдиковська, В.Шинкарук. Змістова і структурна єдність дискурсивних висловлень, співвідносних з моделями багатокомпонентних речень. – С. 18–21.

Н.Щербина. Синтаксична еквівалентність напівпредикативних синтаксем у сербській, українській та російській мовах (на матеріалі художньої прози Іво Андрича та її перекладів). – С. 22–25.

Ю.Мосенкіс. Про давньокіпрську мову. – С. 26.

Його ж. Писемність Фестського диска і лувійська ієрогліфіка. – С. 27–28.

Його ж. Критська ієрогліфіка і лувійська ієрогліфіка. – С. 29–31.

Його ж. Праслов’янсько-егейські лексичні паралелі (до проблеми вивчення трипільських культурних термінів). – С. 32–36.

Випуск 45. – К.,1999.

О.Царук. Чи можливий сьогодні бінарний розподіл слов’янських мов у генеалогічному аспекті? – С. 3–10.

В.Шинкарук. Оцінний модус у висловленнях із модальним значенням повинності та бажаності. – С. 11–14.

Л.Азарова. Структура композитів у концепції "золотої" пропорції. – С. 15–18.

Ю.Мосенкіс. Мінойське ku-ro і грецька мова. – С. 19.

Його ж. Знову про критські "ієрогліфи" (найдавніші індоєвропейські тексти?). – С. 20–21.

Його ж. Ім’я Тесея в критському лінійному письмі класу А. – С. 22.

Хроніка. – С. 23.

Лист О.О.Марр до І.Я.Айзенштока, 7.II 1936 (публікація, переклад та коментар С.Захаркіна та Ю.Мосенкіса). – С. 24.

Випуск 46. – К., 1999.

А.Лисенко. Властивість науково-фантастичної лексики утворювати в тексті систему (На матеріалі сербських науково-фантастичних творів). – С. 3–9.

О.Лефтерова. Асоціативно-образний апелят як різновид метакомпонента при непрямих пресупозиціях і його реалізація в авторському тексті. – С. 10–15.

Л.Житеньова. Відображення принципів системності і функціональності в методиці викладання російської мови як іноземної. – С. 16–19.

Ю.Мосенкіс. Давньокритська і фригійська мови. – С. 20–24.

Випуск 47. – К., 1999.

Г.Мартинова. З історії та географії архаїчних назв предметів побуту Правобережної Черкащини. – С. 3–10.

Т.Бобкова. Особливості творення сонантних складів у слов’янських мовах (за матеріалами КР-фільмів українського, польського і російського мовлення). – С. 10–18.

Т.Докукіна. Просодична структура тексту в українській мові (Темп як чинник модифікації акцентно-ритмічної структури тексту). – С. 19–25.

Т.Чумак. Мовні засоби естетизації барокового тексту (фоностилістичний аналіз). – С. 26–31.

Ю.Мосенкіс. Індоєвропейські елементи в мові критського лінійного письма А? – С. 32–33.

Його ж. Давнє поширення тирренських мов. – С. 33–36.

Його ж. Проблема походження піктської мови (попередні зауваження). – С. 36–39.

Його ж. Про загадкове мінойське слово. – С. 39.

 

Випуск 48. – К., 1999.

Т.Бобкова. До артикуляційної теорії складу. – С. 3.

А.Агафонова. Слова-речення як засіб підсилення авторизованої оцінки у структурі тексту. – С. 4–7.

І.Венералова, Л.Житеньова, О.Шаульська. Порівняльний аналіз граматичної структури підручників з мови для іноземних студентів підготовчих факультетів. – С. 8–13.

Ю.Мосенкіс. Про етруські числівники (попередні результати). – С. 14–19.

Його ж. Фригійська мова етеокритських текстів. – С. 20–23.

Випуск 49. – К., 1999.

В.Шинкарук. Диктум і модус у висловленнях з недиференційованим зв’язком. – С. 3–7.

О.Жаборюк. Причини блокування активно-пасивних трансформацій в сучасній англійській мові. – С. 8–11.

О.Балабан. Нові типи метафоричних переносів. – С. 12–18.

Т.Коновалова. Деякі проблеми функціонального синтаксису складного речення в грецькій мові. – С. 19–22.

Л.Бісовецька. Словотвірна синонімія відіменних дієслів у мові писемних пам’яток Київської Русі ХІ–ХІІІ ст. – С. 23–28.

Ю.Мосенкіс. Дешифрування критської ієрогліфіки – підсумкові результати. – С. 29–33.

Його ж. Проблема мови Фестського диска. – С. 34–39.

Випуск 50. – К., 1999. Спеціальний ювілейний випуск, присвячений дослідженню кавказьких мов.

Ю.Зицар. Етимологічний коментар до глобальних досліджень Ю.Л.Мосенкіса. – С. 3–7.

О.Маловічко. Хто такі були хуррити? – С. 8–11.

Його ж. Сучасні проблеми етнолінгвістики. – С. 12–13.

С.Конча. До питання про індоєвропейсько-північнокавказькі відносини найдавнішої пори. – С. 14–21.

А.Пучков. Філологи і кавказький храм. – С. 22–25.

Ю.Мосенкіс. Цінна праця про слов’янсько-кавказькі мовні зв’язки. – С. 26–31.

Укладачі А. Пучков, Ю. Мосенкіс

Назад

Хостинг от uCoz